Autoškola Šťastná

nám. Osvobození 5, 695 01 Hodonín, Učebna: Anenská 7 - Hodonín, tel.: 518 341 600, mobil: +420 723 537 403, fax: 518 321 103, web: www.autoskola.hodoninsko.com, e-mail: autoskolastastna@quick.cz

:: MENU ::
:: KONTAKT ::
e-mail

Autoškola Šťastná

Akreditované školící středisko

Irena Stinglová

IČO: 72457465          registrace - č.j.: HO/2003/0134/V/F  ev. č.: 370602-13922-00

Miroslav Stingl

IČO: 75175975

Učebna: Anenská 7, Hodonín

tel.: 518 341 600, mobil:  723 537 403,    606 725 326

web: www.autoskola.hodoninsko.com, e-mail: autoskolastastna@gmail.com

                                                                                     stinglova.i@gmail.com

 


Kancelář autoškoly - Anenská 7, Hodonín

úřední hodiny

pondělí   9,00 - 11,30    14,00 - 16,30

úterý       9,00 - 11,30    14,00 - 16,30

středa     9,30 - 11,30    14,00 - 16,30

čtvrtek    9,30 - 11,30     14,00 - 16,30

pátek      9,30 - 11,30     14,00 - 16,30

 Žadatel si při zahájení kurzu podává žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek potvrzený lékařem. Formuláře viz níže.

 

 

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o přijetí na pravidelné školení pro řidiče skupin řidičského oprávnění C,CE,D

Žádost o přijetí na vstupní školení pro řidiče skupin řidičského oprávnění C, CE


elektronické testy: etesty2.mdcr.cz

Bližší informace Vám poskytneme na tel. číslech:
518 341 600 (kancelář)
mobil - 723 537 403 (Stinglová)

           606 725 326 (Stingl)

 

 Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly

1.  Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím lékařem potvrzeným posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, žádosti o řidičské oprávnění (dále jen „žádost“) autoškolou a ze strany žadatele podpisem na žádosti o řidičské oprávnění, kterým prohlašuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. Pokud s ohledem k věku žadatele vzniká povinnost o odpovědnosti jiné osoby, musí být žádost doplněna podpisem zákonného zástupce.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).

Vznik smluvního vztahu mezi Autoškolou-poskytovatelem služby a žadatelem je uzavřena v okamžiku předání žadatelem podepsané Žádosti o přijetí k výuce a výcviku

 

2. Cena a kurzovné výuky a výcviku

Výše ceny kurzovného pro jednotlivé druhy výuky a výcviku, skupin řidičského oprávnění je upravena platným ceníkem autoškoly, umístěným na stránkách Autoškoly a v provozovně Autoškoly. Uvedené ceny mohou být Autoškolou sníženy, nebo dohodou s žadatelem individuálně upraveny.

Cena výuky a výcviku, dále též „Kurzovné“ bude uhrazena žadatelem v hotovosti nebo bankovním převodem po zahajovací schůzce. Při platbě bankovním převodem je identifikací platby jméno žadatele.  V případě, že nebude ze strany žadatele uhrazeno kurzovné, nebude možné s tímto žadatelem zahájit praktický výcvik, ani teoretickou výuku.

Pokud nemá žadatel doplaceno „Kurzovné“ nebo vzniklé vícenáklady na výuku nebo výcvik z důvodu neomluvené neúčasti žadatele, nebo neuhrazenou vzniklou škodu  na výcvikových vozidlech, Autoškola si vyhrazuje právo nepokračovat ve výuce a výcviku žadatele a výcvik neukončit do doby, než žadatel své závazky vůči Autoškole splní, nebo jednostranně odstoupit od této smlouvy.

 V případě doplňujícího výcviku, kdy žadatel má již ukončenou výuku a výcvik, a připravuje se na opakovanou zkoušku a nemá žadatel  uhrazeny vícenáklady nebo poplatky, vyhrazuje si Autoškola právo, nepřihlásit žadatele k opakované zkoušce do doby než si své závazky splní.

 

3.  Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

 Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku

 

4.  Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel během výuky pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

Pokud uplynula od poslední jízdy praktického výcviku nebo od ukončení teoretické výuky žadatele doba přesahující šest měsíců a od zahájení výuky a výcviku dvanáct měsíců, ve které si žadatel neobjednal u  autoškoly další výuku nebo výcvik, a v této době žadatel nepožádal autoškolu písemně o přerušení, nebo odklad další výuky a výcviku, autoškola je oprávněna odstoupit od smlouvy s žadatelem. I v tomto případě se však bude považovat výcvik za ukončený ze strany žadatele, bez nároku na vrácení kurzovného a v případě platby kurzovného zálohou bude žadateli doúčtována již uskutečněná výuka a výcvik.

 

5.  Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Odstupuje-li žadatel písemně od smlouvy bez udání důvodu, zaniká tím žadateli nárok na vrácení kurzovného. Doloží-li však žadatel k písemné žádosti odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výcviku potvrzení o závažnosti rodinných, nebo zdravotních problémů, bude mu vrácen ze strany autoškoly přeplatek na základě řádného vyúčtování výcviku a výuky.

Autoškola si v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele účtuje poplatek ve výši 500 Kč. Smluvní poplatek bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného .

Pokud  má žadatel osobní  problém s učitelem výcviku, vše řeší s majitelem autoškoly. Pokud se nenajde řešení  a žádatel trvá na ukončení kurzu, bude žadateli provedeno vyúčtování za uskutečněnou výuku a výcvik. Současně žák obdrží zpět Žádost o přijetí k výuce a výcviku a zdravotní posudek s potvrzením o uskutečněné výuce a výcviku.

 

6.  Praktický výcvik/jízdy

Cvičné jízdy si žadatel objednává v kanceláři autoškoly telefonicky nebo osobně, nebo při teoretické výuce. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, si omlouvá nejpozději 6 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast, anebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 250,- Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku, nebo prostředky na nevyužitou jízdu budou sloužit k pokrytí nákladů a žák si chybějící jízdu uhradí následně z vlastních prostředků.

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 10 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele, jízda propadá, žák hradí poplatek za zmařenou jízdu ve výši 250,- Kč dle platného ceníku autoškoly. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat autoškolu telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat autoškolu během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádnou náhradní lekci.

 Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

 

 7.  Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole příslušný odbor obce s rozšířenou působností a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky autoškole pomocí e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Pokud se žadatel bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky nebo opakované zkoušky, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, který slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné apod.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést ke zkoušce žadatele, který nemá s autoškolou vypořádány všechny smluvní finanční závazky a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím praktickým výcvikem nebo konzultací.

 

8. Pojištění a majetková újma (škoda)

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik. V případě dopravní nehody se dle zákona rozlišuje zavinění žadatele a instruktora. Zda instruktor mohl dopravní nehodě zabránit či nikoliv.

Žadatelé o řidičské oprávnění sk. AM, A1, A2 a A, popř. jejich zákonný zástupce, jsou odpovědní za škodu na výcvikovém motocyklu autoškoly, způsobenou při výcviku praktické jízdy, kdy žadatel sám řídí motocykl a učitel ho doprovází v jiném vozidle, při výcviku zvláštních úkonů (zákon č. 247/2000 Sb., Vyhláška č. 167/2002 Sb., nebo při zkoušce z praktické jízdy v rámci zkoušky z odborné způsobilosti. Rovněž jsou v těchto případech zodpovědní za škodu, kterou způsobí sami sobě, někomu jinému, např. na zdraví, oděvu atd.

Z toho důvodu autoškola důrazně doporučuje žadateli uzavřít individuální pojištění na tyto události (úrazové pojištění apod.).

Žadatel se zavazuje dodržovat všechna bezpečností opatření, která mu budou sdělena pověřenými osobami autoškoly. Dále se zavazuje, že bude během výcviku na motocyklu používat ochranné pomůcky, tj. přilbu schváleného typu, oděv (bundu a kalhoty - ideálně s chrániči), rukavice a vhodnou pevnou obuv.

 

9. Závěrečná ustanovení

Úplný ceník služeb, doplňkových služeb a poplatků (dále jen „ceník“) je uvedený v provozovně autoškoly. Žadatel při odsouhlasení těchto podmínek odsouhlasuje také tento ceník a to, že s ním byl seznámen. Aktuální znění těchto podmínek je veřejně přístupný v provozovně autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím instruktora při výuce a výcviku, může se odvolat k vedení autoškoly. Autoškola se zavazuje řešit případné sporné události v souladu s dobrými mravy.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoliv jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele dle obchodních podmínek a školního řádu Autoškoly.

Žadatel, resp. zákonný zástupce nezletilého žadatele, stvrzuje svým podpisem na žádosti o přijetí k výuce a výcviku, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.

Autoškola Hodonín

Aktuality

 

Přihlášení do kurzů autoškoly

Kurz autoškoly pro skupinu ŘO "B"  se bude otevírat v měsíci leden 2024

Pro přihlášení do kurzů autoškoly je nutné nám zaslat na e-mail: autoskolastastna@gmail.com nebo stinglova.i@gmail.com

přihlášku. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození, bydliště, telefon, email, skupina ŘO, další poznámky.

Pro odeslání on-line přihlášky přejděte na stránku www.autoskola-hodoninsko.com

Kurzy skupiny ŘO "A" budou zahájeny nejdříve od března 2024 

 

Do kurzů pro skupiny ŘO B/96, B+E, C, C+E zařazujeme žadatele individuálně. I pro tyto kurzy je nutné nám zaslat on-line přihlášku.

Pro odeslání on-line přihlášky přejděte na stránky www.autoskola-hodoninsko.com


Žadatel si k přijetí do kurzů autoškoly dokládá lékařský posudek, který ke dni podání nesmí být starší více než tři měsíce.

Z tohoto důvodu doporučujeme lékařský posudek si vyřídit až po obdržení pozvánky do kurzu autoškoly 

Studenti u skupiny ŘO "B" mohou využít slevu školného.

Pro zájemce je možné vystavit dárkový poukaz.

 

Účastníci kurzů skupiny ŘO "B" si mohou objednávat jízdy přes rezervační systém:

https://www.4every.cz/rezervacnisystem/autoskola-stastna/ 

Nové volné jízdy jsou na rezervačním systému k objednání každé pondělí od 14,00 hod.

 

INFORMACE PRO ŽADATELE:

Poplatek za zkoušku

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu za zkoušku z odborné způsobilosti 700,- Kč. V případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč.

úhradu poplatku lze provést:

- na pokladně městského úřadu-Národní třída 25, Hodonín

- složenkou na poště (složenku žadatel obdrží v autoškole)

- platbu provede autoškola obdržením finančního obnosu od žadatele

 

novinky:

změna zákona č. 247/2000 Sb. §39 odst. 3  Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti

Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy.

Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl" nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodonocen stupněm "prospěl".

 

 

 


Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies